Vyhľadávanie


Konajme teraz

Zmena podnebia je globálny problém a predsa je v silách každého z nás dosiahnuť zmenu. Aj malé zmeny v našom bežnom správaní môžu pomôcť zabrániť emisiám skleníkových plynov bez vplyvu na našu kvalitu života. V skutočnosti nám môžu ušetriť peniaze.

Zmena podnebia je vo vašich rukách!

Téma: Čo robí mesto Svit pre minimalizáciu nepriaznivých vplyvov zmeny klímy

Hosť: Ing. Július Žiak, riaditeľ Technických služieb mesta Svit

My sme sa vybrali hľadať odpovede na Technické služby mesta Svit priamo za pánom riaditeľom Ing. Žiakom. Dozvedeli sme sa veľmi veľa zaujímavých informácií týkajúcich sa ochrany ovzdušia, šetrenia energie, spracúvania odpadov a údržby verejných priestranstiev.

Ohľadne kvality ovzdušia najväčším prínosom bolo zastavenie výroby hodvábu a celofánu v Chemosvite začiatkom 90-tych rokov, ktorá produkovala zdraviu škodlivý sírouhlík. Ďalej mesto vysúťažilo 4 technické vozidlá na zametanie a polievanie chodníkov a zelene, ktorých motory zodpovedajú normám  EU a produkujú nulové znečistenie.

V oblasti šetrenia energií Svit zrealizoval vďaka cca 50 000 € grantu kompletnú výmenu zastaralých svietidiel mestského osvetlenia za úsporné žiarivky. Úspora- 18%. Zároveň nimi odstránilo svetelné znečisťovanie atmosféry.

V oblasti likvidácie odpadov  mesto zrealizovalo viacero projektov. Jedným z najzaujímavejších je schválený projekt Zefektívnenia separovaného zberu a vybudovania Centra biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý sa začne budovať v blízkej budúcnosti a bude slúžiť celej podtatranskej oblasti.

Ďalším projektom je Technológia na spracovanie kuchynského odpadu, ktorý zahŕňa 385 ks špeciálnych nádob na kuchynský odpad. Tento sa bude pridávať do rozdrveného záhradného odpadu, ktorý spracúva štiepkovač drevnej hmoty a biofermentor. Výsledným produktom bude humus. Separovanie a spracúvanie odpadov je pre Svit samozrejmosťou.

Po prednáške pána Ing.  Žiaka sa medzi študentmi rozpútala búrlivá diskusia, z ktorej vyplynulo, že Svit vyvinul v nedávnej minulosti veľké úsilie pre ochranu životného prostredia svojich obyvateľov, je jedným z najzelenejších slovenských miest napriek tomu, že je priemyselným mestom a môže byť príkladom pre mnohé slovenské mestá.  

Téma: Úspory energie – alebo ako môžeme my ovplyvniť klimatické zmeny

Hosť: Mgr. Laura Martonová, MSc - developer a manažér projektov na redukciu emisii skleníkových plynov – videokonferencia

V prvej časti sme pracovali na aktivitách v elearningovom kurze o úsporách energie, ktorý je dostupný na stránke ekofondu (https://www.platforma.ekofond.sk/e-learning/uspora-energie). V kurze sa oboznámili s energiou v našom bežnom živote, doma aj v škole. Všímali sme si, na čo všetko energiu spotrebovávame a pri ktorých činnostiach v domácnosti aj v škole jej spotrebujeme najviac. Spoločne sme sa snažili nájsť riešenia, ako túto spotrebu obmedziť a ako energiu ušetriť.

V druhej časti Mgr. Laura Martonová MSc, developer a manažér projektov na redukciu emisií skleníkových plynov, vo svojej prezentácii podrobne predstavila energetickú politiku Európskej únie. Zamerala sa na vysvetlenie pojmu energetická efektívnosť, predstavila nám energetický certifikát budov a energetické triedy budov, možnosti zníženia spotreby energie v budovách a zaujímavé projekty budov budúcnosti na Slovensku aj v krajinách EÚ.

Zaujalo najmä porovnanie množstva energie potrebnej na jednu fľašu balenej vody oproti obyčajnej vode z vodovodu, ako aj fakt, že aj budovy majú svoj energetický štítok. Nakoniec sme si dali záväzky, ktoré môže každý z nás ľahko splniť a tak prispieť k zmierneniu klimatických zmien.

Téma: Kilometre nákupného košíka

Skôr ako sme sa vybrali do terénu, zostavili sme cestu výrobkov od zdroja k spotrebiteľovi a pripravili si nákupný zoznam.

Potom sme sa študenti vybrali na nákup do troch rôznych obchodov. Našou úlohou bolo zistiť pôvod potravín z nákupného zoznamu a taktiež aj šírku ponuky týchto druhov.

Po návrate sme získané údaje spracovali. Pomocou mapy Google sme určovali vzdialenosť, ktorú „prešiel“ náš nákup, vypočítali sme množstvo CO2, ktoré uniklo do ovzdušia pri preprave. Výsledky boli veľmi zaujímavé:

 

LIDL

BILLA

SINTRA

prejdené km

2514 km

3216 km

1801 km

množstvo CO2

548 kg

701 kg

393 kg

Náš odkaz pre ostatných: rozmýšľajte, keď nakupujete, je vhodné sa pri nákupe zamerať na výrobky zo Slovenska a z blízkeho okolia.

Téma: Ekologická stopa školy

Viete, čo je to ekologická stopa človeka? My už áno, dokonca každý z nás si svoju ekostopu vypočítal (https://ekostopa.sk). Výsledky boli rôznorodé – najnižšia ekostopa bola 1,03 planét a najvyššia 2,22. Priemerná ekologická stopa našej skupiny je 1,39 planét, čo je výrazne pod celosvetovým aj slovenským priemerom (2,3 planét).

V druhej časti sme zisťovali informácie potrebné pre výpočet ekologickej stopy školy. Na ekonomickom úseku školy sme získali informácie o spotrebe elektriny a vody, kúrení, budovách a pozemkoch. Skupina študentov spracovala informácie z ankety o cestovaní a stravovaní.

Nakoniec sme spoločne vyplnili údaje do internetového kalkulátora. Výsledná ekologická stopa našej školy je 161,137 globálnych hektárov, čo znamená že každý študent a zamestnanec získava v škole ekostopu s veľkosťou 0,3739 globálnych hektárov, čo sa rovná 0,178 planét. Na záver sme diskutovali o výsledku a zložení ekologickej stopy školy, pričom  nás prekvapil najmä fakt, že kúrenie sa podieľa na výsledku až 41,76%.

 

Téma: Staňte sa mladými reportérmi (anketa s občanmi Svitu)

Úlohou našej skupiny bolo pripraviť, zrealizovať a vyhodnotiť anketu, ktorá zisťovala, čo vedia občania Svitu o klimatických zmenách, opatreniach na zmiernenie klimatických zmien a čo robia a boli by ochotní urobiť.

Pripravili sme si 5 otázok:

  1. Viete, čo sú klimatické zmeny? Týka sa vás to?
  2. Čo robí Európska únia pre zmiernenie klimatických zmien?
  3. Čo robí pre zmiernenie klimatických zmien mesto Svit?
  4. Robíte niečo vy?
  5. Boli by ste ochotný platiť viac za elektrickú energiu, keby pochádzala z obnoviteľných zdrojov?

Ešte predtým, než sme vyšli do ulíc, zopakovali sme si novinársku etiku.

A čo sme zistili?  Tu sú naše postrehy:

  • ľudia sa o klimatické zmeny málo zaujímajú
  • Takmer všetci boli ochotní odpovedať na naše otázky, ale veľmi veľa odpovedí bolo pesimistických
  • na prvom mieste sa v počte odpovedí umiestnili pesimisti, na druhom realisti a až na treťom optimisti

Na záver sme pripravili prezentáciu výsledkov. Napriek tomu, že väčšina našich respondentov boli pesimisti, my sme optimisti.

Práca na workshope nás všetkých zaujala. Spoznávanie nových ľudí, tímová práca, nové skúsenosti a informácie - to je to, čo nám ostane navždy ako spomienka na tento deň. Práca reportéra je ťažká, ale zaujímavá. Takýto deň by sme prijali častejšie v škole. Bol skrátka super!

Téma: Choď príkladom - vysaď strom!

Naša skupina sa pustila do sadenia okrasných stromčekov v spolupráci s Technickými službami mesta Svit. Mestský park, v ktorom sa výsadba uskutočnila, je starý, preto treba park doplniť o mladé stromčeky. Na zakúpenie stromčekov sme v škole - medzi študentami a učiteľmi zorganizovali finančnú zbierku. Z nej sme zakúpili 2 stromčeky a všetci sa pri ich vysádzaní vystriedali.

Pre Tv Poprad sme pripravili krátky šot o tom, prečo je dôležité obnovovať zeleň v mestách.

V druhej časti sme sa vrátili do školy a spolu s našim mentorom pánom Šalingom, predsedom Slovenského zväzu ochrancov prírody  a krajiny Vysoké Tatry, sme si pozreli film - Klimatické zmeny vo Vysokých Tatrách. Film bol sugestívnou výpoveďou o živelnej katastrofe vo Vysokých Tatrách 19. novembra 2004 a následných požiaroch. Pôsobil aj po toľkých rokoch hrôzostrašne! Pán Šaling následne rozprával o plánoch obnovy Tatranského národného parku, o dôležitosti zachovania prirodzeného prostredia lesa pre rastliny, živočíchy a človeka.

Téma: Pesimisti, optimisti, realisti (klimatické zmeny očami grafikov)

Úlohou našej skupiny bolo vytvoriť plagáty - pohľad na klimatické zmeny očami pesimistov, realistov a optimistov.

A tu sú naše plagáty: